หน้าที่ความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงในส่วนของเส้นทางในความควบคุม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษาการปกครองและป้องกันประเทศ โดยคำนึงผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดจนอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง และควบคุมทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฏหมาย เกี่ยวกับทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ปี พ.ศ.2535 ทางหลวง ปี พ.ศ. 2549 (เล่ม 2)

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 มีสายทางในความรับผิดชอบเป็นความยาวทั้งสิ้น 533.869 กิโลเมตร แบ่งเป็น

  • ผิวคอนกรีต 3.047 กิโลเมตร
  • ผิวทางลาดยาง 518.869 กิโลเมตร
  • ผิวทางลูกรัง 11.966 กิโลเมตร

WORKLOAD = 1,740.359 หน่วย
** หมายเหตุ โครงการก่อสร้างและบูรณะทางสาย น่าน - ทุ่งช้าง ตอน 1 ระยะทาง 15.000 กม.
จาก กม.378+434 ถึง กม.393+434

      แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ทางในด้านความปลอดภัย จึงดำเนินการงานอำนวยความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เช่น ดำเนินการแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงภัย ติดตั้งป้ายเตือน แนวทางโค้งอันตราย เพิ่มเติมป้ายจราจรทางแยกให้ครบถ้วน ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จุดกลับรถ สะพาน, กำแพงคอนกรีต, ราวกันอันตรายคอสะพานเพิ่มเติม และเครื่องหมายจราจรให้มองเห็นชัดเจน


หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา