วิสัยทัศน์

นำหน้า บำรุงรักษา พัฒนาทางหลวง ให้บริการได้ตลอดอายุการใช้งาน การจราจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงานทาง

พันธกิจ

1. บริหารจัดการบำรุงรักษาพัฒนางานทางหลวงอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

2. บริหารจัดการ การให้บริการทางหลวงรวมถึงการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริง
และตอบสนองของผู้ใช้ทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนโดยรวม

3. สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีให้ประชาชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์

1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

2. ลดขั้นตอนการทำงาน ทำงานเป็นทีม เน้นการทำงานเชิงรุก

3. บำรุงรักษา พัฒนาทางหลวงเชิงบูรณาการ รองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ เสริมสร้างศักยภาพ
ให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยความรวดเร็วทันเวลา

4. พัฒนาและส่งเสริมในการเรียนรู้ของบุคลากรควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

6. ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทางหลวงมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและใช้บริการได้ตลอดอายุการใช้งาน

2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมงานทาง
เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรองรับตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด หน่วยงานในพื้นที่

3. เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า

4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลากร

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา