หมวดทางหลวงสองแคว

แขวงการทางน่านที่2

นายธวัชชัย สถาอุ่น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแคว
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 114 - 6720 )

แขวงการทางน่านที่2

ที่ตั้งหมวดทางหลวงสองแคว

    ตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จัหวัดน่าน บริเวณ กม.32+766 บนทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนท่าวังผา - สองแคว มีเนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 17.757 ตารางวา

 

แขวงการทางน่านที่2

มีสายทางในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้คือ

 ทางหลวงหมายเลข

 หมายเลขควบคุม

 ตอน

 กม. - กม.

 จำนวนช่องจราจร

 ระยะทางจริง

 ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

ชนิดผิวทาง 

 Work Load

หมายเหตุ 

1148 

 0100

 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 (ท่าวังผา)-สองแคว  0+000-33+800

 2

 33.800

 33.800

 AC.

 115.765

 

 1148

 0200

 บ้านสองแคว-บ้านสะเกิน

 33+800-50+000

 2

 16.200

 16.200

 AC.

 56.945

 

 1097

 0100

 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 (เชียงกลาง)-

 5+000-12+000

 2

 7.000

 7.000

 AC.

 23.695

 
     บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(หางทุ่ง)

 12+000-25+130

 2

 13.130

 13.130

 DST.

 44.446

 
                   
          รวมระยะทาง    

 70.130

 70.130

 

 240.851

 
                   

เครื่องจักร - ยานพาหนะ  มีดังนี้

1. รถยนต์นั่ง                          จำนวน            1       คัน 

2. รถบรรทุกขนาด 3-4  ตัน     จำนวน            1       คัน

3.รถบรรทุกน้ำ                        จำนวน             1      คัน

4. เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย     จำนวน             4      เครื่อง

อัตรากำลังของหมวดทางหลวงสองแคว

1.ข้าราชการ                            จำนวน             1       คน

2.พนักงานโยธา                        จำนวน             1       คน

3.ลูกจ้างประจำ                          จำนวน            5       คน

4.ลูกจ้างชั่วคราว                        จำนวน           19     คน

                                   รวมทั้งหมด                   26     คน

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา